Privacybeleid

Punch Powertrain hecht veel waarde aan uw privacy!

In dit privacybeleid komt u meer te weten over het verzamelen, het beheer en het gebruik van uw persoonsgegevens door Punch Powertrain (d.w.z. Punch Powertrain NV en haar filialen).

Dit privacybeleid is van toepassing op alle (commerciële) relaties tussen Punch Powertrain en haar sollicitanten, (potentiële) klanten, leveranciers en zakenpartners (inclusief het gebruik van onze website https://www.punchpowertrain.com).

Punch Powertrain streeft er te allen tijde naar de ‘Privacywetgeving’ te respecteren, zijnde Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (ook bekend als de ‘AVG’), evenals alle toepasselijke nationale wetgeving met betrekking tot deze richtlijn.

Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan Punch Powertrain, bijvoorbeeld tijdens het bezoeken van onze website, het solliciteren naar een baan, het bestellen van onze producten of het bezoeken van ons op beurzen, zullen wij deze persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het pirvacybeleid.

Voor het gebruik van onze website dient u dit privacybeleid samen met ons cookiebeleid te lezen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

In het kader van haar professionele activiteiten verzamelt en verwerkt Punch Powertrain de volgende persoonsgegevens:

 • Algemene contactgegevens van (potentiële) klanten, leveranciers en zakenpartners, zoals namen, adressen, e-mailadressen, (mobiele) telefoonnummers, zakelijke functies en vertegenwoordigd bedrijf, alsmede andere informatie die u mogelijk op uw visitekaartjes of in uw e-mailhandtekening heeft staan.
 • Wanneer u solliciteert naar een baan: alle informatie in uw cv, zoals werkervaring, opleiding, hobby’s en interesses enz. en andere informatie die u tijdens de sollicitatieprocedure aan Punch Powertrain verstrekt.
 • Informatie met betrekking tot uw bezoek aan onze faciliteiten, zoals videobeelden op onze parkeerplaatsen en op ons terrein, informatie over de registratie van badges enz.
 • Andere persoonsgegevens die Punch Powertrain nodig kan hebben voor uw specifieke behoeften en account, zoals foto’s, bezoekverslagen enz.
 • Alle andere persoonsgegevens die u vrijwillig aan Punch Powertrain heeft verstrekt, zoals informatie over hobby’s en interesses, burgerlijke staat enz.

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch anonieme gegevens over het gebruik van onze website, zoals uw browsertype, het besturingssysteem dat u gebruikt of de domeinnaam van de website die u gebruikte om de website te openen of te sluiten. Wij kunnen u niet identificeren op basis van deze gegevens. Zij maken het ons alleen mogelijk onze website voortdurend te verbeteren en de bezoekers van onze website een optimale ervaring te bieden.

Wanneer verzamelen wij deze gegevens?

Punch Powertrain verzamelt voornoemde gegevens tijdens of in het kader van:

 • Bezoeken aan de website
 • Verzoeken om informatie of offertes
 • Precontractuele contacten en onderhandelingen
 • Samenwerkingen of (in)directe contractuele relaties
 • Sollicitaties
 • Inschrijvingen op onze nieuwsbrieven
 • Contacten tijdens evenementen of tentoonstellingen
 • Netwerken (in het algemeen)
 • Bezoeken aan en registratie in onze faciliteiten
 • Behandeling van productklachten
 • Alle andere communicatie met Punch Powertrain

Bovendien kunnen onze historische databanken persoonsgegevens bevatten die wij van derden hebben ontvangen. Wij trachten de verwerking en het gebruik van dergelijke persoonsgegevens te voorkomen en nemen maatregelen om de verwerking en het gebruik ervan tot een minimum te beperken.

In bepaalde situaties is het verstrekken van persoonsgegevens vereist om van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken (zoals toegang tot bepaalde delen van de website, het aanvragen van bepaalde informatie of deelname aan activiteiten of evenementen).

Hoe gebruiken wij deze gegevens?

Punch Powertrain kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Opstellen en opvolgen van offertes
 • Reageren op uw verzoeken om informatie
 • Behandeling van klachten
 • Veiligheid van de faciliteiten, werknemers en bezoekers van Punch Powertrain
 • Optimaliseren van kwaliteit en inhoud, evenals het beheer van onze website
 • Optimaliseren van de kwaliteit en verdere ontwikkeling van onze producten
 • Registratie voor en organisatie van evenementen
 • Relatiebeheer met (potentiële) klanten, leveranciers en zakenpartners
 • Om de personen van wie Punch Powertrain redelijkerwijs mag aannemen dat ze geïnteresseerd zijn in het bedrijf op de hoogte te houden via nieuwsbrieven
 • Statistische doeleinden

Rechtsgronden voor verwerking

Punch Powertrain zal deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken en gebruiken, in voorkomend geval, indien:

 • een dergelijke verwerking noodzakelijk is:
  • voor de uitvoering van (of in de precontractuele fase betreffende) een contract waarbij u of het bedrijf dat u vertegenwoordigt partij (zal) zijn,
  • voor de naleving van haar wettelijke verplichtingen,
  • om de vitale belangen van personen te beschermen,
  • voor de uitvoering van een taak in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, of
  • met het oog op haar legitieme belangen of die van derden. Welke belangen hierbij betrokken zijn, hangt af van de verwerkingsactiviteit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met privacy@punchpowertrain.com. Uiteraard houden wij altijd rekening met uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden en verwerken wij geen persoonsgegevens als dit niet opweegt tegen uw belangen
 • of als u geen toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor die specifieke doeleinden.

Overdracht van persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven (verkopen of uitlenen) aan derden, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

In het kader van bovengenoemde verwerking en om onze diensten te vergemakkelijken, kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan onze leveranciers (zoals leveranciers van mailingdiensten, softwareleveranciers, eventpartners, IT-partners, transportpartners enz.).

Indien wij uw persoonsgegevens in deze context delen met derden, garanderen wij contractueel dat deze derden uw persoonsgegevens alleen mogen gebruiken voor de uitvoering van deze diensten en niet voor hun eigen doeleinden.

Niettemin kunnen wij uw persoonsgegevens bekendmaken in de volgende, uitzonderlijke gevallen:

 • aan de bevoegde autoriteiten (i) indien Punch Powertrain wettelijk of in het kader van een (toekomstige) (gerechtelijke) procedure daartoe verplicht is of (ii) om haar rechten te verdedigen en te vrijwaren,
 • wanneer Punch Powertrain, of een aanzienlijk deel van haar activa, wordt overgenomen door een derde partij, waarbij de door ons verzamelde persoonsgegevens deel kunnen uitmaken van de overgedragen activa.

Verwerking van persoonsgegevens buiten de EER

Indien wij uw persoonsgegevens zouden doorgeven aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij ervoor zorgen dat:

(i) deze partij haar woonplaats of geregistreerde zetel heeft in een land ten aanzien waarvan de Europese Commissie een besluit inzake adequaatheid heeft genomen, of

(ii) de overdracht onder een overeenkomst valt die ofwel de in de toepasselijke besluiten van de Europese Commissie opgenomen modelcontractbepalingen bevat, ofwel voldoende garanties biedt via een ander mechanisme in het kader van de privacywetgeving of andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Opslag van persoonsgegevens

Behalve in situaties waarin opslag op langere termijn wettelijk vereist of gerechtvaardigd is of om te voldoen aan een andere verplichting, bewaren wij uw persoonsgegevens uitsluitend gedurende de periode die nodig is om de in dit privacybeleid vermelde doeleinden te bereiken of te vervullen.

Uw privacyrechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens geniet u als betrokkene de volgende rechten:

 • het recht op toegang tot uw persoonsgegevens,
 • het recht op correctie van, en het recht op aanvulling of bijwerking van uw persoonsgegevens,
 • het recht om uw persoonsgegevens te wissen (“recht om te worden vergeten”),
 • het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens,
 • het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, en
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met privacy@punchpowertrain.com of door een schriftelijk, ondertekend en gedateerd verzoek te sturen naar de adressen van een van de hieronder vermelde entiteiten. Om uw identiteit te bewijzen (en te voorkomen dat onbevoegden uw persoonsgegevens ontvangen), moet uw verzoek ook een kopie van een identiteitsbewijs bevatten (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs).

Wij benadrukken dat Punch Powertrain niet altijd aan uw verzoek kan voldoen om specifieke gegronde en wettelijk aanvaardbare redenen. In dat geval zullen wij ervoor zorgen dat er een eerlijk evenwicht wordt gevonden tussen uw rechten en onze verplichtingen.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens

Wij streven ernaar alle passende en redelijke fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te nemen om ongeoorloofde of onwettige toegang tot uw persoonsgegevens en verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Ondanks onze inspanningen op het gebied van gegevensbeveiliging kan er nooit een onfeilbaar beveiligingsniveau worden gegarandeerd.

Hoe werken wij ons privacybeleid bij

Wij kunnen ons privacybeleid bijwerken door een nieuwe versie ervan op onze website te publiceren. Wij brengen u hiervan op de hoogte door een duidelijk bericht hierover op onze homepage te plaatsen.

Verwijzing naar andere websites

Onze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten. Als u op deze links klikt, wordt u doorgestuurd naar andere websites, die via cookies of andere technologieën persoonsgegevens kunnen verzamelen. Punch Powertrain heeft geen zeggenschap over deze websites, noch over de manier waarop zij uw persoonsgegevens verzamelen of gebruiken en is derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze websites. Wij raden u aan het privacybeleid van deze websites te bekijken om te beoordelen of zij voldoen aan de privacywetgeving.

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of de manier waarop Punch Powertrain uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt, kunt u contact met ons opnemen via privacy@punchpowertrain.com of via de adressen van een van de vestigingen die op onze contactpagina staan vermeld.